Bo kata Shuji no kon sho & bunkai kumite
 
De eerste aflevering van kata met bunkai (= uitleg) van Wim van de Leur, branch chief van Ryukyu Kobujutsu Holland.

 Tonfa kata Hamahiga & bunkai kumite
 

 

De tweede masterclass van Wim van de Leur.

 Nunchaku kata Renshu sho & bunkai kumite
 

Masterclass nr. 3.


Bo kata Sueyoshi no kon & bunkai kumite

Masterclass nr. 4 tijdens de Bo Jutsu stage op 14 september 2013 in Dojo Lu Gia Jen te Den Haag.
 

 
Bo kata Tsukenbo & bunkai kumite
 
Masterclass nr. 5: Tsukenbo Kata manifesteert de deur Wim van de Leur Shihan en Peter van Haasteren Sensei.
 

 
Tsukenshitahaku no sai & bunkai kumite
 
Masterclass nr. 6: Sai-kata uitgevoerd door Wim van de Leur Shihan en Peter van Haasteren Sensei.
 

 
Bo kata Shuji no kon Dai & bunkai kumite
 
Masterclass nr. 7: Bo-kata uitgevoerd door Wim van de Leur Shihan en Peter van Haasteren Sensei.
 

 
Eku kata Tsukensunakake & bunkai kumite
 
 
Masterclass nr. 8: Eku kata, Tsukensunakake kumite gebouwd door Wim van de Leur Shihan. De bunkai kumite wordt gedemonstreerd door Wim van de leur Shihan en Maarten van Bloois Sensei.
  

 
Sai kata Chatanyara & bunkai kumite
 
 
Masterclass nr. 9: Chatanyara kata uitgevoerd door Wim van de Leur Shihan. De bunkai kumite wordt gedemonstreerd door Wim van de Leur Shihan en Peter van Haasteren Sensei.
 

 
Tonfa kata Yaraguwa & bunkai 
 
 
Masterclass nr. 10: Tonfa kata Yaraguwa gebouwd door Wim van de Leur Shihan. De bunkai kumite wordt gedemonstreerd door Wim van de Leur Shihan en Peter van Haasteren Sensei.
  

 
Sueyoshi & bunkai kumite
 
 
Masterclass nr. 11: Sueyoshi & bunkai kumite gebouwd door Wim van de Leur Shihan en Peter van Haasteren Sensei
  

Sai kata “Hamahiga” + bunkai kumite

————————————————– ————————————————– ——————————————

Kama kata “TOZAN”, kihon en ippon kumite.

Bo kata Urasue en bunkai

Bo kata Sakugawa no kon sho & Bunkai

In voorbereiding:
Sakugawa no kon dai & Bunkai Sai-kata
Jigen no sai & Bunkai kumite Nunchaku-kata
Renshu dai & Bunkai kumite