Het bestuur van de NFK bestaat uit de vaste vertegenwoordiger van de vereniging, zij zijn verantwoordelijk voor het bestaan ​​en uitvoeren van het beleid en het beleid van de gang van zaken. Het bestuur kan taken en bevoegdheden delegeren aan functionarissen en commissies.

Wally
Langenberg 
Penning-meester
 
Lennard Boogaard
Algemeen bestuurslid
Jeffrey Vermeulen

Algemeen bestuurslid
Johan Meijers

Algemeen bestuurslid
Marc Meul
Algemeen bestuurslid
CV en introductie bestuursleden
 
Lennard Boogaard
Jeffrey Vermeulen
Johan Meijers
Marc Meul
 
 
NFK leden
De NFK kent diverse soorten leden: mensleden, sportschoolleden, bondsleden. De (NFK) mensleden kiezen welk raadslid hen inw. Sportscholen en bonden (instituten) laten zich ankeren achter de achterban.
 
Raadsleden en raadsvergadering (ALV)
De Raadsvergadering met haar raadsleden vormen de representatie van alle leden, netto zoals bv in de ‘Tweede Kamer’. Zij zijn belasting van de best-air en de organisatie van de vereniging, inclusief: statutenwijzigingen; benoemen en ontslag van bestuur; wijzig en aannemen van huishoudelijke reglementen; goedkeuring van begrotingen en eindafrekeningen. Een en ander zoals verwoord in de statuten en huishoudelijke reglementen. De raadsvergadering benoemt uit haar midden twee raadsleden die de kascommissie vormen.
De NFK kent het principe van getrapte vertegenwoordiging. Alle mensleden geven daarbij hun stem ofwel aan hun schoolhoofd of aan het ‘raadslid individuele leden’ die één keer per vijf jaar voorafgaand aan de statutaire bestuurswisseling door hen verkozen wordt. Bij bonden en instituten is hun voorzitter meestal het raadslid, het aantal in te brengen stemmen wordt berekend door de afgedragen contributie terug te rekenen tot ‘het gewogen aantal volwassen mensleden NFK’. Raadsleden brengen evenzoveel stemmen in, als zij (mens)leden vertegenwoordigen.
Kascommissie (raadscommissie)
De kascommissie brengt tijdens een ALV zijn verslag uit over het al dan niet in orde zijn van de financiën. Dit is meestal een advies aan de ALV om de financiën wel of niet goed te keuren.
 

Rawie Djoegan 

Lid
Kascommissie
tijssen koos klein
Koos
Tijssen
Lid
Kascommissie
 
Nationaal Technisch College (NTC), bestuurscommissie voor technisch management
Het NTC is het hoogste technisch adviesorgaan dat de NFK kent. Zij adviseren het bestuur aangaande mensen en systemen, zij bewaken kennis, kunde en kwaliteit binnen de organisatie, zij zijn het technisch geweten van de NFK. Onder meer bij bijzondere promoties en erkenningsregelingen acht het bestuur hun stem bindend mits procedureel de juiste weg is gevolgd. Het bestuur benoemt de commissieleden op basis van hun uitzonderlijke technische kwaliteiten maar streeft er naar om haar rechtstreekse invloed binnen het NTC zo veel mogelijk te beperken, dit om de strikte onafhankelijkheid van dit adviescollege intact te houden.
Wim van de Leur klein
Wim
van de Leur
Algemeen
Technisch
Directeur
Vacature
Technisch
Directeur
Ed Abrahams klein
Ed
Abrahams
Technisch
Directeur
Operations
De ‘Algemeen Technisch Directeur’ is de ‘primus inter pares’ van het NTC en hoofdadviseur van het bestuur. Hij kent een hoog technisch kennisniveau gekoppeld aan een breed pakket krijgskunsten. Daarnaast stuurt hij ‘het Hoger Dangraden College operationele kring’ aan en de diverse stijlgroepen. De ‘Technisch Directeuren NTC’ zijn kennisautoriteit op het gebied van meerdere, soms gerelateerde, krijgskunsten. De ‘Technisch Directeur Operations’, zal diverse nationale activiteiten beheren, organiseren en/of aansturen. Hij zal in dit kader onder meer eindverantwoordelijk zijn voor de centrale examens binnen de NFK en een prominente rol innemen bij de verdergaande activiteiten inzake de voorbereiding tot erkenningsregelingen voor krijgssystemen. Alle NTC leden zijn ervaren bestuurder en leraar.
Scheidsrechter Commissie Karate/Kempo (SCK)
De SCK is verantwoordelijk voor de organisatie, voorbereiding en uitvoer van de diverse wedstrijden binnen de NFK. Ook is zij verantwoordelijk voor het opleiden en begeleiden van scheidsrechters en geeft leiding aan het SKK. Binnen het SKK zitten alle gediplomeerde scheidsrechters.
Roy Doets
Tom Tahitu
Jeffrey Vermeulen
Roy
Doets
Chief Referee
Tom
Tahitu
Lid
Jeffrey
Vermeulen
Lid
Scheidsrechter Korps Karate/Kempo (SKK)
Jeffrey Vermeulen
Feike van Det
Jorrit van der Laan
David Tahitu
Willem Varenkamp
Jeffrey
Vermeulen
Licenties:
kumite B
kata C
Feike
van Det
Licenties:
kumite C
kata C
Jorrit
van der Laan
Licenties:
kumite C
kata C
David
Tahitu
Licenties:
kumite C
kata C
 Willem
Varenkamp
Licenties:
kumite C
kata C
Kees Hoogendoorn
Willem Jongeneel
Foto volgt
Edgar Droog
Kees
Hoogendoorn
Licenties:
kumite D
kata C
Willem
Jongeneel
Licenties:
kumite D
kata C
Viran
Chaivan
Licenties:
kumite D
kata D
Edgar
Droog
Licenties:
kumite D
kata D
Wally Langenberg
Abdullah Goker
Foto volgt
René Hoogendoorn
Sydney Nahafahik
Wally
Langenberg
Licentie:
kata C
Abdullah

Göker

Licentie:

kata D
Rozemarijn
Helmond
Licentie:
kata D
René
Hoogendoorn
Licentie:
kata D
Sydney
Nahafahik
Licentie:
kata D
Taskforce NFK (TNFK)
De TNFK vormt een verzameling leden en niet leden NFK die buiten kennis van- of affiniteit met de Martial Arts, kennisautoriteit zijn op een specifiek terrein dat voor de NFK van belang is of van belang kan worden. Vanuit de TNFK worden (gelegenheids)werkgroepen (projectgroepen) samengesteld teneinde specifieke projecten te realiseren of te begeleiden. Sommige werkgroepen hebben
een (semi-)permanent karakter. De TNFK wordt direct vanuit het bestuur NFK aangestuurd door het bestuurslid ‘Organisatie, Communicatie & Voorlichting’ en de voorzitter NFK.

Vacature

organisatie
socioloog
Vacature
bedrijfs-
kundige
 
Projectgroep ECMA (Educatie en Certificering Martial Arts)
De opdracht voor deze projectgroep valt in twee zelfstandige (maar gerelateerde) onderdelen uiteen: EMA, Educatie Martial Arts en CMA, Certificering Martial Arts. Het geheel staat onder leiding van projectleider ECMA, Sander Martens. Sander heeft naast zijn afgeronde opleiding sportmanagement aan de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding (HALO) veel kennis met betrekking tot kwaliteitsbeheersing en veranderingsmanagement binnen Nederlandse vechtsportscholen. Dit laatste staat onder meer in relatie tot zijn functie als ‘auditor’ voor het ‘fight right’ keurmerk van het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM). (Het Fight Right Keurmerk is een kwalitatief en onderscheidend keurmerk voor vechtsportclubs in Nederland die de maatschappelijke en pedagogische waarde van vechtsport ondersteunen. Zo wordt de kwaliteit van het aanbod verhoogd en de veiligheid van sporters gewaarborgd.) Sander is daarnaast meervoudig Yudansha binnen het Jiu Jitsu en Gyakute-do.
Sander Martens
Sander
Martens
projectleider
ECMA
De EMA projectgroep houdt zich bezig met het in kaart brengen van (bestaande) opleidingsmogelijkheden tot ‘leraar krijgskunsten’ en zal indien wenselijk een rol spelen bij de opzet en invulling van een deeltijdcursus hieromtrent. De projectgroep zal zich waar mogelijk laten ondersteunen door HBO studenten die in het kader van hun studie, als stagiaire, deelonderzoeken zullen uitvoeren. Leden van de projectgroep zijn zelf leraar krijgskunsten en hebben daarbuiten een opleiding en ruime ervaring als docent binnen het reguliere onderwijs.
Berrie Leukfeldt Martijn Hordijk Sensei web  
Berrie
Leukfeldt (BEd)
 
docent
politieschool
Martijn
Hordijk (BEd)
 
docent
mbo
 
 
     
     
 
Projectgroep automatisering (PA)
De PA houdt zich bezig met de automatisering van de administratieve processen en de voorlichtings- en communicatieve processen binnen de NFK. Het content management van verschillende infodragers wordt uitgevoerd door de projectgroep creatief.
Theo Philips web   Foto volgt
Theo
Philips
ICT
automatiseerder
 
Vacature
 
Projectgroep creatief (PC)  
webmaster web klein ontwerper web klein schrijver web klein fotograaf web klein inspirator web
webmaster
 ontwerper
 schrijver
 fotograaf
 inspirator